Toimintaohjeet häirintätilanteisiin

Toimintaohjeet syrjinnän, häirinnän ja kiusaamisen varalle 

  1. Ilmoita tapahtuneesta

Jäsenen, hallituslaisen tai muun henkilön havaitessa syrjintää yhteisössämme tai tapahtumassamme ohjeistamme henkilöä kertomaan siitä paikalla olevalle vastuuhenkilölle tai hallituslaiselle, jotta hallitus ja tapahtuman asianomaiset ovat tietoisia tapahtuneesta. Jokaisessa Abakus ry:n järjestämässä tapahtumassa on nimetty yhdenvertaisuusvastaava. Syrjivän tai häiritsevä käytöksen voi ilmoittaa tapahtumassa suullisesti, mutta myös tapahtumaan jaetun anonyymin kyselylomakkeen kautta. Tapahtumakohtaisen yhdenvertaisuusvastaavan lisäksi hallituksessa yhdenvertaisuusasioista vastuussa ovat pääasiassa sosiaalipoliittinen vastaava ja tapahtumien suhteen myös tapahtumavastaavat.

2. Syrjintä, häirintä ja kiusaamistapausten selvittäminen 

 Jos syrjintää, häirintää tai kiusaamista havaitaan tapahtumassa ja se tuodaan hallituksen tietoon on hallituksen vastuulla puuttua ongelmatilanteeseen ja edesauttaa sen ratkeamista Abakuksen tapahtumasäännön 7 mukaisesti: “Abakuksen tapahtumissa toteutetaan turvallisen tilan periaatteita, eli tapahtumissamme ei ole tilaa minkäänlaiselle väkivallalle, häirinnälle tai suvaitsemattomuudelle. Aggressiivinen tai sopimaton käytös voivat johtaa tapahtumasta poistamiseen. Väkivalta ja häirintä voivat myös äärimmäisissä tapauksissa ja useammin toistuessaan johtaa porttikieltoon 1-12 kk ajaksi.” Ongelmatilanteisiin reagoidaan ensisijaisesti asianomaisten kanssa keskustellen.

Ensisijaisesti tilanteet käsitellään keskustellen, mutta jos tilanne vaatii voidaan antaa esimerkiksi suullinen varoitus tai pyytää henkilöä poistumaan tilasta. Tapahtumissamme on nollatoleranssi syrjinnälle ja häirinnälle ja vastaava käytös, voi johtaa myös tilannetta selvitettäessä suoraan pyyntöön poistua tilasta, ilman aiempaa suullista varoitusta. Kyseisissä tilanteissa on tärkeää keskustella myös asianomaisen kanssa toiveista tilanteen selvittelyn suhteen. Rikostapauksissa, kuten seksuaalisen häirinnän kohdalla, selvitys ja tutkintavastuu kuuluu lopullisesti kuitenkin poliisille, johon voidaan olla yhteydessä asianomaisen toiveesta. Tällöin ainejärjestön ensisijainen vastuu on ennaltaehkäistä syrjivää ja häiritsevää käytöstä, reagoida ongelmatilanteisiin tapahtumissa tai järjestön sisäisessä toiminnassa ja ohjata asianomaisia ottamaan yhteyttä JYYn häirintäyhdyshenkilöihin tai viranomaisiin. Hallitus voi myös konsultoida JYYn häirintäyhdyshenkilöitä, yliopistoa tai viranomaisia ongelmatilanteiden selvittämisessä.

Kiusaamistapauksissa asianomaisen suostumuksesta tapaus voidaan ohjata uuteen Jyväskylän Yliopiston opiskelijoiden kiusaamisen ja häirinnän ehkäisy- ja puuttumismalliin luottamukselliseen käsittelyyn. 

3. Konkreettiset toimenpiteet syrjinnän, häirinnän ja kiusaamisen ennaltaehkäisyyn, tilanteiden selvittämiseen ja jatkotoimenpiteiden suunnitteluun

3.1 Syrjinnän, häirinnän ja kiusaamisen ennaltaehkäisy 

Keskitytään jäsenistön tiedottamiseen nollatoleranssista syrjinnän, häirinnän ja kiusaamisen suhteen. Tiedotetaan myös, mitä konkreettisia toimenpiteitä erilaisissa tilanteissa on mahdollista tehdä. Pyritään luomaan tiedottamisella ja hallituksen toiminnalla mahdollisimman matala kynnys asioista puhumiseen, ja pyritään varmistamaan, että jokainen jäsen tietää, kenen puoleen kääntyä erilaisissa syrjintä-, häirintä- ja kiusaamistilanteissa. Nettisivuille päivitetään ajantasaiset ohjeet vastaavien tapahtumien varalle. Tapahtumille on aina määrätty jo ennen tapahtumaa vastuuhenkilöt, joihin voi ottaa yhteyttä ennen tapahtumaa, tapahtuman aikana tai tapahtuman jälkeen. Lisäksi henkilöt ilmoitetaan tapahtumassa. Tapahtumakuvauksessa ilmoitetaan, että tapahtumassa noudatetaan turvallisen tilan periaatteita ja linkitetään Abakus ry:n ilmoittautumis- ja osallistumissäännöt. Lisäksi jokaisen tapahtuman jälkeen jäsenistölle välitetään anonyymi palautelomake, jonka avulla jäsenistö voi ilmoittaa havaitsemastaan tai kokemastaan häiritsevästä käytöksestä.

3.2 Tilanteiden selvittäminen 

  1. Kun tilanne ilmoitetaan tapahtumassa vastaavalle henkilölle, ensisijaisesti pyritään ratkaisemaan tilanne keskustelemalla asianomaisen kanssa ja ottamalla tähän keskusteluun mukaan toinen yhdenvertaisuusasioista vastaava henkilö. Tarvittaessa ohjataan häirintää kokenut henkilö ottamaan yhteyttä JYYn häirintäyhdyshenkilöön, viranomaisiin tai muuhun vastaavaan ja autetaan asianomaista kyseisessä prosessissa. 
  2. Asianomaisen toiveesta tai tilanteen sitä vaatiessa, voidaan tilanteessa käydä keskustelemassa tois(t)en asianomais(t)en kanssa. Ensisijaisesti pyritään ratkaisemaan tilanne ilman muita toimenpiteitä. Tähänkin keskusteluun otetaan mukaan kaksi vastaavaa henkilöä. Tarvittaessa tämä keskustelu tapahtuu yksityisessä tilassa.
  3. Tilanteen vakavuuden mukaan tarvittaessa voidaan antaa suullinen varoitus tai pyytää henkilöä poistumaan tapahtumasta. Jos henkilö ei pyynnöstä huolimatta muuta käytöstään tai poistu tilasta, otetaan yhteyttä joko tilan järjestyksenvalvojaan tai poliisiviranomaiseen. Erityistapauksissa voidaan pyytää henkilöä poistumaan ilman ennakkovaroitusta.
  4. Tilanteen vakavuuden perusteella otetaan välittömästi tai seuraavana päivänä yhteys JYYn häirintäyhdyshenkilöön tai sosiaalipoliittiseen asiantuntijaan. Tilanne käydään läpi myös sisäisesti hallituksen ja vastaavien henkilöiden kesken, jotta jatkossa vastaavan kaltaiset tilanteet voitaisiin ottaa paremmin huomioon.
  5. Asianomaisen luvalla tai pyynnöstä voidaan tehdä myös jatkotoimenpiteitä järjestön sisäisesti. 

Jos häirinnästä ilmoitetaan anonyymillä palautelomakkeella tai muuten tilanteen jälkeen, edetään edellä olevien periaatteiden mukaan soveltaen niitä sopimaan kyseiseen tilanteeseen. 

3.3 Jatkotoimenpiteiden suunnittelu

Syrjintä-, häirintä- ja kiusaamistapausten ilmetessä  jäsenistöä ohjataan ottamaan yhteyttä ainejärjestön yhdenvertaisuusvastaavaan, JYYn häirintäyhdyshenkilöön tai viranomaisiin.  

Syrjintä-, häirintä- tai kiusaamistapauksissa hallitus tekee aina sisäistä kehittämistyötä yhdenvertaisuuden eteen. Suunnitteluun ja kehittämiseen voidaan tarvittaessa ottaa mukaan JYYn sosiaalipoliittinen asiantuntija tai mahdollisia muita viranomaisia. Aina kun mahdollista ennaltaehkäisevässä kehitystyössä mukaan osallistetaan myös jäsenistöä, mutta huolta pitäen kaikkien jäsenten yksityisyyden suojasta.