Yhdenvertaisuus

Tiestihän, että voit jättää edunvalvontaan liittyvän tukipyynnön, huolen tai kohtaamasi tilanteen tiedot edunvalvontamme käsiteltäväksi. Linkki edunvalvonnan anonyymiin avunpyyntölomakkeeseen: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsqG0R6HpSO4TzVpAWxPpeBOkxlR8-OFEU01ZlkW05Y7Y_Mg/viewform

Abakus ry:n yhdenvertaisuussuunnitelma

  1. Mikä ja miksi?

Tämä dokumentti on Jyväskylän yliopiston erityispedagogiikan ainejärjestö Abakus ry:n yhdenvertaisuussuunnitelma. Yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteena on määritellä käsitteet tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ainejärjestömme toiminnassa sekä toimenpiteet syrjinnän, häirinnän, kiusaamisen tai muun epäasiallisen käytöksen ennaltaehkäisemiseksi ja siihen reagoimiseksi.

Yhdenvertaisuussuunnitelmaa varten päätimme määritellä yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon käsitteet Suomen YK-liiton määritelmän mukaan. “Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat oikeuksiltaan samanarvoisia riippumatta iästä, etnisestä tai kansallisesta alkuperästä, kielestä, uskonnosta, vakaumuksesta, mielipiteestä, terveydentilasta, sukupuolisesta suuntautumisesta tai muusta henkilöön liittyvästä tekijästä tai ominaisuudesta.” 

Tasa-arvo on määritelty Suomen YK-liiton mukaan seuraavasti. “Tasa-arvolla tarkoitetaan ihmisten samanarvoisuutta eli yhdenvertaista arvoa ja asemaa niin yksilönä kuin yhteiskunnan jäsenenä. Keskeistä on yksilöiden ja yhteiskunnan eri ryhmien, kuten eri vähemmistöjen ja valtaväestön, väliset tasa-arvoiset suhteet. Tasa-arvoon kuuluu kaikkien ihmisten samanarvoisuus riippumatta ihmisen yksilöllisistä tekijöistä kuten kansallisesta alkuperästä, rodusta, väristä, sukupuolesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta, kielestä, uskonnosta, poliittisesta mielipiteestä, yhteiskunnallisesta asemasta tai varallisuudesta.”

Abakus ry sitoutuu toimimaan tavalla, joka edistää jäsenten tasa-arvoista ja yhdenvertaista kohtelua. Yhdenmukainen kohtelu, tasavertaiset mahdollisuudet, itsensä toteuttaminen, osallisuus, sekä turvallisuuden ja koskemattomuuden kokemukset ovat oikeuksia, jotka kuuluvat jokaiselle ainejärjestön jäsenelle. Abakus ry: hallituksella on vastuu valvoa jäsentensä etua ja jokaisella ainejärjestön jäsenellä on velvollisuus kertoa asiasta eteenpäin, jos havaitsee tai kokee yhdenvertaisuuden vastaista kohtelua.

  1. Lainsäädännöllistä taustaa

Abakus ry:n yhdenvertaisuussuunnitelman pohjana ovat kolme lakia, jotka antavat kattavat raamit yhdenvertaisen ja tasa-arvoisen toiminnan toteuttamiselle. Kyseiset lait ovat Tasa-arvolaki (609/1986), Yhdenvertaisuuslaki (21/2004) ja Suomen perustuslaki (731/1999). Näiden lakien noudattaminen kuuluu niin Abakus ry:n kuin kaikkien Suomen kansalaisten velvollisuuksiin.

Tasa-arvolain tarkoituksena on edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa ja estää sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvaa syrjintää. Laissa on lisäksi eritelty erilaisia syrjinnän ilmentymiä, sekä niiden ennaltaehkäisyyn, sekä käsittelyyn liittyviä toimenpiteitä. 

Yhdenvertaisuuslain tarkoituksena on edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäistä syrjintää, sekä tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeusturvaa. Lain mukaan ketään ei tule syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Suomen perustuslakiin on kirjattu, että kaikki ihmiset ovat lain edessä yhdenvertaisia eikä ketään saa asettaa eri asemaan ilman hyväksyttävää perustetta. Perustuslain pykälän 7 mukaan jokaisella on lisäksi oikeus henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen.

Abakus ry on sitoutunut noudattamaan näiden lakien periaatteita toiminnassaan ja pyrkii tekemään tapahtumista sellaisia, että jokaisella ainejärjestön jäsenellä on mahdollisuus kokea yhdenvertaisuutta ja turvallisuutta ainejärjestön sisällä. Abakus ry ei suvaitse minkäänlaista jäseniinsä tai muihin henkilöihin kohdistuvaa syrjintää ja rohkaisee jäseniään olemaan yhteydessä apua tarjoaviin tahoihin, mikäli tällaista toimintaa havaitaan.

3. Vuoden 2018 yhdenvertaisuuskysely ja sen perusteella tehdyt havainnot

Keväällä 2018 hallituksen yhdenvertaisuusvastaava toteutti jäsenistölle kyselyn yhdenvertaisuuden toteutumisesta ainejärjestössä. Kyselyn perusteella tasa-arvo ja yhdenvertaisuus toteutuivat yleisesti hyvin, vaikkakin kehitettävää mainittiin seksuaalivähemmistöihin, etnisiin vähemmistöihin ja uskonnolliseen vakaumukseen liittyvissä kysymyksissä. Myös talouteen liittyvät asiat nousivat esille. Nämä teemat on nostettu yhdenvertaisuussuunnitelman keskiöön tavoitteita ja toimenpiteitä mietittäessä.

4. Tavoitteet ja toimenpiteet

Osa-alueTavoiteToimenpiteetVastuu
Ikä ja perheellisyysHuomioidaan perheelliset opiskelijat ainejärjestön toiminnassa1. Pyritään järjestämään tapahtumia myös muulloin kuin myöhään illallaTapahtumavastaavat


2. Autetaan perheellisiä opiskelijoita verkostoitumaan keskenäänSopo-vastaavat
Taloudellinen tilanneHuomioidaan jäsenistön erilaiset taloudelliset tilanteet ja pidetään toiminta taloudellisesti saavutettavana1. Pidetään maksullisten tapahtumien ja haalareiden hinta sekä jäsenmaksut mahdollisimman alhaisinaHallitus, taloudenhoitajat, haalarivastaavat, tapahtumavastaavat


2. Järjestetään monipuolisesti myös maksuttomia tapahtumiaTapahtumavastaavat
Kieli, kulttuuri ja etninen taustaAbakus ry:n viestinnässä sekä tapahtumissa huomioidaan eri kieli- ja kulttuuritaustoista tulevat henkilöt.1. Järjestön nettisivujen tärkeimmät osat sekä fb-tapahtumakuvaukset löytyvät myös englanniksiViestintävastaava


2. Tapahtumissa ei sallita syrjintää tai stereotypioiden uusintamista. Sääntöjen vastaiseen toimintaan puututaan välittömästi.Tapahtumavastaavat, tapahtumien yhdenvertaisuusvastaavat
Seksuaalisuus ja sukupuoliJärjestön toiminnassa huomioidaan sukupuoli- ja seksuaali-identiteettien moninaisuus.1. Vältetään sukupuolisidonnaisten termien käyttöä ja lokeroimista järjestön viestinnässä ja toiminnassa.Viestintävastaava, hallitus


2. Tapahtumissa huomioidaan sukupuolen moninaisuus, esimerkiksi sukupuolineutraalien wc-tilojen avulla.Tapahtumavastaavat, tapahtumien yhdenvertaisuusvastaavat
Maailmankatsomus, uskonnollinen ja poliittinen vakaumusAbakus ry on poliittisesti ja aatteellisesti sitoutumaton järjestö, jonka toimintaan on turvallista osallistua riippumatta aatteellisista tai maailmankatsomuksellisista seikoista1. Ainejärjestön viestintä on neutraalia, eikä tuo viestinnässään esille poliittisia tai maailmankatsomuksellisia mielipiteitäViestintävastaava


2. Jäsenistöä rohkaistaan avoimeen keskusteluun ja erilaisuuden hyväksymiseen. Epäasialliseen käytökseen puututaan välittömästi.Hallitus, tapahtumavastaavat, tapahtumien yhdenvertaisuusvastaavat
Terveydentila ja vammaisuusJärjestön toiminnassa huomioidaan myös sellaiset jäsenet, joilla on alentunut toimintakyky.1. Tapahtumatilojen valinnassa pyritään suosimaan mahdollisimman esteettömiä tilojaTapahtumavastaavat


2. Sallivaa ja monenlaiset ihmiset huomioon ottavaa keskustelukulttuuria ylläpidetään ja epäasialliseen käytökseen puututaan välittömästi.Hallitus, tapahtumavastaavat, tapahtumien yhdenvertaisuusvastaavat
5. Yhdenvertaisuuden toteutumisen seuranta

Tämä yhdenvertaisuussuunnitelma ohjaa Abakus ry:n toiminnan suunnittelua ja auttaa huomioimaan yhdenvertaisuuteen liittyviä asioita esimerkiksi tapahtumia järjestettäessä. Edellä esitettyjen yhdenvertaisuuden osa-alueiden ja niihin liittyvien toimenpiteiden toteutumista seurataan jäsenistölle lähetettävällä yhdenvertaisuuskyselyllä tai muulla palautteenkeruumenetelmällä. Yhdenvertaisuussuunnitelmaa muokataan ja päivitetään tarvittaessa vastaamaan esille tuleviin haasteisiin.

Lisäksi Abakus ry:n hallitus ja erityisesti sopo-vastaavat ottavat matalalla kynnyksellä vastaan jäsenistön palautetta ja ideoita yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Ideoita voi kertoa kasvotusten, some-kanavissa tai erilaisissa sopo-vastaavien järjestämissä tapahtumissa.

6. Ongelmatilanteet ja niihin puuttuminen 

Abakus ry:n nettisivuille on koottu kattava listaus siitä, kuinka toimia erilaisissa ongelmatilanteissa. Tällä hetkellä toimintaohjeet löytyvät linkillä:

Minkäänlaista häirintää, kiusaamista, syrjintää tai muuta epäasiallista kohtelua havaitessa tai kokiessa voi olla yhteydessä JYYn häirintäyhdyshenkilöihin. JYYn häirintäyhdyshenkilöt löytyvät JYYn nettisivuilta linkillä: 

Jokaiseen Abakus ry:n omaan tapahtumaan on nimetty yhdenvertaisuusvastaava, joka valvoo jäsenten kohtelua tapahtuman aikana. Jos tapahtuman aikana havaitsee tai kokee minkäänlaista häirintää, kiusaamista, syrjintää tai epäasiallista kohtelua, ohjataan asianomainen ottamaan yhteyttä tapahtuman yhdenvertaisuusvastaaviin tai järjestäjiin. Yhteydessä voi myös olla oman ainejärjestön sosiaalipoliittiseen vastaavaan. Abakuksen sosiaalipoliittinen vastaava toimii myös koko yhdistyksen yhdenvertaisuusvastaavana. Tehtävään kuuluu ainejärjestön jäsenten yhdenvertaisuuden valvominen ja kehittäminen järjestössä.