Abakus Ry:n säännöt

Yhdistyksen nimi on Abakus r.y. ja sen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki.

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Jyväskylän yliopiston erityispedagogiikan opiskelijoiden yhteiselimenä. Tavoitteena on edistää jäsenten opiskeluoloja ja valvoa heidän oikeuksiaan opiskeluun liittyvissä kysymyksissä. Yhdistyksen tarkoituksena on myös edistää jäsenten ammatillista, yhteiskunnallista ja sosiaalista aktiivisuutta. Toimintaa pyritään kehittämään jäsenten toiveiden mukaisesti.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää erilaisia koulutus- ja tiedotustilaisuuksia, opintoretkiä sekä vapa-ajan tapahtumia. Lisäksi yhdistys pitää yllä yhteyksiä yliopistoon sekä muihin opiskelijayhteisöihin ja osallistuu erityisesti alan opiskelijoiden valtakunnalliseen yhteistyöhön.

Yhdistysen varsinaisena jäsenenä voi olla henkilö, joka opiskelee Jyväskylän yliopistossa pääaineenaan erityispedagogiikkaa. Yhdistyksen kannattajajäsenenä voi olla entinen varsinainen jäsen tai hallituksen hyväksymä muu henkilö. Varsinaiseksi jäseneksi ja kannattajajäseneksi hyväksymisestä päättää hallitus. Kunniajäseneksi yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua ansiokkaan henkilön, joka on antanut siihen suostumuksensa. Varsinainen jäsen voi hakea poikkeusta esimerkiksi opintojen täydentämisen ajaksi, jolloin hallitus päättää asiasta tapauskohtaisesti.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi kantaa jäsenmaksuja, joiden suuruuden määrää yhdistyksen kevätkokous 1.9.-31.8. väliseksi ajaksi. Kunniajäsen ei kuitenkaan ole velvollinen maksamaan jäsenmaksua. Yhdistys voi katsoa jäsenen eronneeksi, mikäli hän on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta vuoden ajalta.

Yhdistyksen jäseneksi liitytään maksamalla jäsenmaksu. Yhdistyksen kevätkokous päättää jäsenmaksun suuruuden. Kevätkokous päättää myös, maksavatko uudet jäsenet jäsenmaksun vuosittain vai kertamaksuna koko opiskeluajaksi. Kunniajäsen ei ole velvollinen maksamaan jäsenmaksua.

Yhdistyksen päättävänä elimenä toimii yhdityksen kokous. Sääntömääräisiä kokouksia ovat kevät- ja syyskokous. Ylimäärääinen kokous on pidettävä, jos yhdistyksen kokous niin päättää, jos hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai jos vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii ilmoittamiensa asioiden käsittelyä varten. Tällöin kokous on kutsuttava koolle kolmen viikon kuluessa vaatimuksen jättämisestä ja siellä käsitellään vain ne asiat, joita varten se on koolle kutsuttu. Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouksesta on tiedotettava vähintään 10 vuorokautta aikaisemmin käytettävissä olevalla ilmoitustaululla tai kirjeitse tai sähköpostitse jäsenen yhdistykselle ilmoittamaan osoitteeseen.

Yhdistyksen kokouksissa ovat äänivaltaisia vain yhdistyksen varsinaiset jäsenet. Kannattaja- ja kunniajäsenillä on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Kokous on päätösvaltainen, kun se on laillisesti kokoon kutsuttu.

Kalenterivuoden aikana pidetään kaksi varsinaista kokousta.

Helmi-maaliskuussa pidetään kevätkokous, jossa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. Kokousvirkailijoiden valinta: puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, kaksi (2) ääntenlaskijaa
 4. Esitetään yhdistyksen toimintakertomus edelliseltä vuodelta
 5. Esitetään yhdistyksen tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle sekä niistä toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto tai toiminnantarkastajien lausunto antavat aihetta
 6. Päätetään seuraavan lukuvuoden jäsenmaksun suuruudesta
 7. Seuraavan yhdistyksen kokouksen tiedotustavan päättäminen
 8. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa sekä heille varamiehet
 9. Esitetään seuraavan toimintakauden toimintasuunnitelma ja talousarvio
 10. Muut esille tulevat asiat

Loka-marraskuussa pidetään syyskokous, jossa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. Kokousvirkailijoiden valinta: puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, kaksi (2) ääntenlaskijaa
 4. Seuraavan yhdistyksen kokouksen tiedotustavan päättäminen
 5. Valitaan hallitus: puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja sekä kahdesta kahdeksaan (2-8) muuta jäsentä
 6. Muut esille tulevat asiat

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain 1.1.-31.12. Toiminnantarkastajille on vähintään kuukautta ennen kevätkokousta luovutettava tilit, hallituksen laatima toimintakertomus sekä heidän vaatimansa yhdistyksen tilejä ja hallintoa koskevat asiakirjat. Toiminnantarkastajien tulee luovuttaa hallitukselle kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

10§

Yhdistyksen asioita hoitaa syyskokouksen valitsema yhdistyksen hallitus, joka toimeenpanee kokousten päätökset. Hallituksen toimikausi on 1.1.-31.12. Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja ja kahdesta kahdeksaan (2-8) muuta jäsentä. Hallitus voi halutessaan nimittää työryhmiä avukseen tarpeellisiksi katsomiinsa tehtäviin.

11§

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtavan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään neljä (4) muuta hallituksen jäsentä ovat läsnä. Kokoukset on kutsuttava koolle vähintään viikkoa aikaisemmin ja niissä on läsnäolo- ja puheoikeus kaikilla yhdistyksen jäsenillä, ellei hallitus toisin päätä.

12§

Yhdistyksessä nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja taloudenhoitaja kukin erikseen.

13§

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia tai lisäyksiä, jos joko vähintään kolme neljäsosaa (3/4) yhdessä yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä kannattaa niitä tai jos ehdotukset hyväksytään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä ja sitä seuraavassa, aikaisintaan kahden (2) viikon kuluttua pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä kannattaa niitä.

14§

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä kahdessa peräkkäisessa yhdistyksen kokouksessa, joiden välillä on kulunut vähintään kaksi (2) viikkoa.

15§

Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, sen omaisuus luovutetaan Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnalle.

16§

Muissa osin noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.