Abakus Ry:n säännöt


Yhdistyksen nimi on Abakus ry ja sen kotipaikka on Jyväskylän
kaupunki.


Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Jyväskylän yliopiston
erityispedagogiikan opiskelijoiden etujärjestönä. Tavoitteena on
edistää jäsenten opiskeluolosuhteita ja valvoa heidän oikeuksiaan
opiskeluun liittyvissä kysymyksissä. Yhdistyksen tarkoituksena on
myös edistää jäsenten ammatillista, yhteiskunnallista ja sosiaalista
aktiivisuutta. Toimintaa pyritään kehittämään jäsenten toiveiden
mukaisesti.


Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää erilaisia
koulutus- ja tiedotustilaisuuksia, opintoretkiä sekä vapaa-ajan
tapahtumia. Lisäksi yhdistys pitää yllä yhteyksiä yliopistoon sekä
muihin opiskelijayhteisöihin ja osallistuu erityisesti alan
opiskelijoiden valtakunnalliseen yhteistyöhön. Toimintansa
rahoittamiseksi yhdistys voi järjestää keräyksiä, arpajaisia ja
huvitilaisuuksia, vastaanottaa lahjoituksia, avustuksia ja
testamentteja, sekä tehdä varainkeruuta talkootoimintana.
Yhdistys voi valmistaa, hankkia ja myydä jäsentuotteita sekä
toimintansa taloudelliseksi tukemiseksi hankkia ja omistaa
kiinteistöjä, solmia myynti-, mainos- ja palvelusopimuksia
yhdistyslain mukaisesti.


Yhdistys voi liittyä jäseneksi toiseen yhdistykseen.


Yhdistyksen varsinaisena jäsenenä voi olla henkilö, joka opiskelee
Jyväskylän yliopistossa erityispedagogiikkaa. Yhdistyksen
kannatusjäsenenä voi olla entinen varsinainen jäsen tai hallituksen
hyväksymä muu henkilö. Varsinaiseksi jäseneksi ja kannatusjäseneksi
hyväksymisestä päättää hallitus. Kunniajäseneksi yhdistyksen kokous
voi hallituksen esityksestä kutsua ansioituneen henkilön, joka on
antanut siihen suostumuksensa.


Jäsenistä pidetään jäsenrekisteriä. Yhdistyksen jäsenyyttä haetaan
hallitukselta. Yhdistyksen jäsen on velvollinen suorittamaan
jäsenmaksun, jonka suuruus määrätään yhdistyksen kevätkokouksessa
aina vuodeksi (1.9.-31.8.) kerrallaan varsinaisille jäsenille ja
kannatusjäsenille erikseen. Kunniajäsenillä ei ole
jäsenmaksuvelvoitetta. Jäsenmaksut voivat olla erisuuruiset varsinaisilla ja kannatusjäsenillä.
Yhdistys voi katsoa jäsenen eronneeksi, jos hän on jättänyt yli
kolme kuukautta sitten erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta.
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä
kirjallisesti hallitukselle. Hallitus voi erottaa jäsenen
yhdistyksestä myös, jos hän on jättänyt täyttämättä ne
velvollisuudet joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai
on menettelyllään huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei
enää täytä yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.


Yhdistyksen päättävänä elimenä toimii yhdistyksen kokous.
Sääntömääräisiä kokouksia ovat kevät- ja syyskokous. Ylimääräinen
kokous on pidettävä, jos yhdistyksen kokous niin päättää, jos
hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai jos vähintään 1/10
yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti
hallitukselta vaatii ilmoittamiensa asioiden käsittelyä varten.
Tällöin kokous on kutsuttava koolle kolmen viikon kuluessa
vaatimuksen jättämisestä ja siellä käsitellään vain ne asiat, joita
varten se on koolle kutsuttu.
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouksesta on
tiedotettava vähintään 10 vuorokautta aikaisemmin yhdistyksen
sähköpostilistalla.
Yhdistyksen kokoukseen sekä hallituksen kokoukseen voidaan
osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä
myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla
kokouksen aikana.


Yhdistyksen kokouksissa ovat äänivaltaisia yhdistyksen varsinaiset
jäsenet, joista jokaisella on yksi ääni. Kannattaja- ja
kunniajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.
Kokous on päätösvaltainen, kun se on laillisesti kokoon kutsuttu.


Kalenterivuoden aikana pidetään kaksi varsinaista kokousta.
Helmi-maaliskuussa pidetään kevätkokous, jossa käsitellään seuraavat
asiat:
Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien
lausunto; päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja ellei vastuuvapautta myönnetä, niistä
toimenpiteistä, joihin on ryhdyttävä; päätetään seuraavan lukuvuoden
jäsenmaksun suuruudesta; käsitellään muut kokouskutsussa esitetyt
tai kokouksessa esille tulevat asiat.
Loka-joulukuussa pidetään syyskokous, jossa käsitellään seuraavat asiat:
Esitetään toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle
kalenterivuodelle sekä päätetään niiden vahvistamisesta; valitaan
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja sekä
muut hallituksen jäsenet seuraavalle vuodelle; valitaan kaksi
toiminnantarkastajaa sekä heille varahenkilöt; käsitellään muut
kokouskutsussa esitetyt tai kokouksessa esille tulevat asiat.

10§
Yhdistyksen tilikautena on kalenterivuosi. Toiminnantarkastajille on
vähintään neljä (4) viikkoa ennen kevätkokousta luovutettava
tilinpäätös tarvittavine tilejä ja yhdistyksen hallintoa koskevine
asiakirjoineen sekä hallituksen laatima toimintakertomus.
Toiminnantarkastajien tulee luovuttaa hallitukselle kirjallinen
lausuntonsa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta.

11§
Yhdistyksen asioita hoitaa syyskokouksen valitsema yhdistyksen
hallitus, joka toimeenpanee yhdistyksen kokousten päätökset.
Hallitus vastaa myös jäsenrekisterin pitämisestä, yhdistyksen
edustamisesta sekä taloudenhoidosta. Hallituksen toimikautena on
kalenterivuosi. Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja sekä kahdesta
kahdeksaan (2-8) muuta jäsentä. Hallitus voi halutessaan nimittää
työryhmiä avukseen tarpeellisiksi katsomiinsa tehtäviin.

12§
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta ja
on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja
vähintään neljä (4) muuta hallituksen jäsentä ovat läsnä. Kokoukset
on kutsuttava koolle vähintään viikkoa aikaisemmin ja niissä on
läsnäolo- ja puheoikeus kaikilla yhdistyksen jäsenillä, ellei
hallitus toisin päätä.

13§
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai
taloudenhoitaja, kukin erikseen.

14§
Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia tai lisäyksiä, jos joko
vähintään kolme neljäsosaa (3/4) yhdessä yhdistyksen kokouksessa
annetuista äänistä kannattaa niitä tai jos ehdotukset hyväksytään
yksinkertaisella ääntenenemmistöllä ja sitä seuraavassa,
aikaisintaan kahden (2) viikon kuluttua pidettävässä yhdistyksen
kokouksessa, kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä kannattaa
niitä.

15§
Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kolmen neljäsosan (3/4)
enemmistöllä annetuista äänistä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen
kokouksessa, joiden välillä on kulunut vähintään kaksi (2) viikkoa.

16§
Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, sen omaisuus luovutetaan
Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnalle.

17§
Muilta osin noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.