Rekisteriselosteet

Jäsenrekisteri

Rekisteri- ja tietosuojaseloste
Tämä on Abakus ry:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen
(GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.
Laadittu 3.5.2018. Viimeisin muutos 14.1.2019.

 1. Rekisterinpitäjä
  Abakus ry
  Veturitallinkatu 3 as. 420
  40100 JYVÄSKYLÄ
  abakusry@gmail.com
 2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
  Yhdistyksen sihteeri: Julia Kiviranta, julia.j.kiviranta@student.jyu.fi
 3. Rekisterin nimi
  Abakus ry:n jäsenrekisteri
 4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeusperusteet henkilötietojen käsittelylle ovat
  henkilön suostumus, jonka henkilö antaa dokumentoidusti ja vapaaehtoisesti maksamalla
  yhdistyksen jäsenmaksun, rekisterinpitäjän oikeutettu etu, eli yhdistyksen jäsenyys, ja
  Abakus ry:tä rekisteröityneenä yhdistyksenä velvoittava yhdistyslaki (11 §).
  Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on jäsenyyden todentaminen. Tietoja ei käytetä
  automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.
 5. Rekisterin tietosisältö
  Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat henkilön täydellinen nimi, kotipaikkakunta ja
  yhdistyksen jäseneksi liittymispäivä. Henkilön tiedot ovat jäsenrekisterissä niin kauan kun
  hän on yhdistyksen jäsen. Varsinainen jäsen henkilö on, kun hän on erityispedagogiikan
  opiskelija Jyväskylän yliopistossa. Kannatusjäsen voi olla yhdistyksen entinen varsinainen
  jäsen tai hallituksen hyväksymä muu henkilö. Kunniajäseneksi yhdistyksen kokous voi
  hallituksen esityksestä kutsua ansiokkaan henkilön, joka on antanut siihen suostumuksensa.
  Kannatus- ja kunniajäsen on yhdistyksen jäsenenä niin kauan kunnes hän itse toisin
  ilmoittaa.
 6. Säännönmukaiset tietolähteet
  Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan jäseneksi liittyvältä itseltään, hänen yhdistyksen
  tilille suorittamansa jäsenmaksun kautta. Yhdistyksen taloudenhoitaja ilmoittaa uudesta
  jäsenestä rekisterin ylläpitäjälle ja uudesta jäsenestä ilmoitetaan yhdistyksen hallitukselle
  hallituksen tai yhdistyksen kokouksessa, jossa uudet jäsenet aina hyväksytään.
 7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n
  ulkopuolelle
  Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu jäsenen kanssa.
  Jäsenrekisteriin tarkastelu ja muokkausoikeudet ovat yhdistyksen sihteerillä ja
  puheenjohtajalla.
  Jäsenrekisterin tiedot luovutetaan vuosittain Jyväskylän yliopiston erityispedagogiikan
  koulutussuunnittelijalle varsinaisten jäsenten jäsenyysoikeuden tarkistamiseksi.
  Koulutussuunnittelija siis varmistaa, että jäsenrekisterissä olevat henkilöt opiskelevat
  erityispedagogiikkaa Jyväskylän yliopistossa. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän
  toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
 8. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät
  tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden
  laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.
  Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja
  muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja
  vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.
 9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
  Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja
  vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.
  Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö
  tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön
  esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n
  tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
 10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
  Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen
  poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn
rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.
Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.
Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa
(pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Verkkokaupan rekisteri

Rekisteri- ja tietosuojaseloste
Tämä on Abakus ry:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen
(GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.
Laadittu 19.9.2018. Viimeisin muutos 24.9.2019

 1. Rekisterinpitäjä
  Abakus ry
  Veturitallinkatu 3 as. 420
  40100 JYVÄSKYLÄ
  abakusry@gmail.com
 2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
  Yhdistyksen sihteeri: Julia Kiviranta, julia.j.kiviranta@student.jyu.fi
 3. Rekisterin nimi
  Abakus ry:n verkkokaupan rekisteri
 4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
  henkilön suostumus, jonka hän antaa tehdessään ostoja Abakus ry:n verkkokaupassa.
  Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on verkkokaupassa tehtyjen ostosten toimitus ja
  tarvittaessa yhteydenpito verkkokaupan asiakkaisiin. Tietoja ei käytetä automatisoituun
  päätöksentekoon tai profilointiin.
 5. Rekisterin tietosisältö
  Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, sähköpostiosoite, osoite ja tiedot
  ostoksista. Tiedot poistetaan vuosittain kun kalenterivuoden kirjanpito on saatu valmiiksi.
 6. Säännönmukaiset tietolähteet
  Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan henkilöltä itseltään tämän tehdessä tilauksen
  Abakus ry:n verkkokaupasta.
 7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n
  ulkopuolelle
  Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Jos tietoja luovutetaan eteenpäin,
  tästä ilmoitetaan rekisterissä oleville henkilöille. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän
  toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
 8. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät
  tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden
  laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.
  Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja
  muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja
  vain niiden henkilöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.
 9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
  Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja
  vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.
  Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö
  tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön
  esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n
  tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
 10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
  Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen
  poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut
  EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn
  rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.
  Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.
  Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa
  (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).